Προγραμμα Επιβράβευσης ΜΙΡΑΝ

Πρόγραμμα Επιβράβευσης ΜΙΡΑΝ
Πρόγραμμα Επιβράβευσης ΜΙΡΑΝKερδίστε ένα μαχαίρι κοπής αλλαντικών και μια ξύλινη επιφάνεια κοπής! Η διαδικασία είναι απλή:

- Συγκεντρώνετε δέκα (10) εσωτερικές ταινίες από το αγαπημένο σας σουτζούκι πέταλο ΜΙΡΑΝ

- Αποστέλλετε ταχυδρομικώς, μέχρι Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου), τις ταινίες που έχετε συγκεντρώσει στη διεύθυνσή μας (Ευρυπίδου 45, 10554, Αθήνα)

- Μόλις παραλάβουμε τις ταινίες που μας έχετε στείλει και μέσα σε διάρκεια 20 ημερών θα λάβετε στη διεύθυνση που μας έχετε στείλει το μαχαίρι και το ξύλο κοπής ΜΙΡΑΝ.

Δεκτές θα γίνουν οι αποστολές μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, οπότε θα ολοκληρωθεί η ενέργεια. Δείτε αναλυτικά τους όρους συμμετοχής εδώ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

01. Αντικείμενο του Προγράμματος Επιβράβευσης.

Ο Μιράν ( περαιτέρω ο «Διοργανωτής» ) προκηρύσσει Πρόγραμμα Επιβράβευσης στη σελίδα μας (περαιτέρω το «Πρόγραμμα Επιβράβευσης»), το οποίο θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου του Μιράν (περαιτέρω ο « Διαδικτυακός Τόπος »).

02. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

03. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού.

04. Διάρκεια του Προγράμματος Επιβράβευσης.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος Επιβράβευσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2015, (περαιτέρω η «Έναρξη του Προγράμματος Επιβράβευσης ), έως και την 31 Ιουλίου 2015 (περαιτέρω Στη «Λήξη του Προγράμματος Επιβράβευσης»).

05. Τρόπος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης θα πρέπει συγκεντρώσουν δέκα (10) εσωτερικές ταινίες από τη συσκευασία του προϊόντος σουτζούκι πέταλο ΜΙΡΑΝ, να αποστείλουν ταχυδρομικώς τις ταινίες που έχουν συγκεντρώσει με την ένδειξη "Πρόγραμα Επιβράβευης ΜΙΡΑΝ", μέχρι Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη διεύθυνση Ευρυπίδου 45, 10554, Αθήνα. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ' εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

06. Δώρα.

Το/α δώρο/α του Προγράμματος Επιβράβευσης (περαιτέρω το/α «Δώρο/α» ) που θα κερδίσει/ουν ο/η/οι τυχερός/ή/οί είναι: ένα (1) μαχαίρι κοπής αλλαντικών και μια (1) ξύλινη επιφάνεια κοπής. Το/α Δώρο/α είναι προσωπικό/α και ο/η/οι νικητής/ια/ές του Προγράμματος Επιβράβευσης δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

07. Τρόπος Ανάδειξης Δικαιούχων Δώρων Επιβράβευσης.

Μόλις παραλάβουμε τις ταινίες που μας έχετε στείλει και μέσα σε διάρκεια 20 ημερών θα λάβετε στη διεύθυνση που μας έχετε στείλει το μαχαίρι και το ξύλο κοπής ΜΙΡΑΝ. Δεκτές θα γίνουν οι αποστολές μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, οπότε θα ολοκληρωθεί η ενέργεια.

08. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή Δώρου.

Οι νικητές δεν θα ενημερωθούν και θα παραλάβουν κατευθείαν το δώρο τους. Αν υπάρχει πρόβλημα τότε ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον δικαιούχο. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του Πρόγραμμα Επιβράβευσης (εντός 5 ημερών απο την ημερομηνία ανακήρυξης του νικητή) το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού προγράμματος επιβράβευσης.

09. Ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης που θα συλλέξουν από εσάς τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη του νικητή του Προγράμματος Επιβράβευσης τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση του/ων Δώρου/ων. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ' εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Προγράμματος Επιβράβευσης Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2103217187.

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Προγράμματος Επιβράβευσης ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Προγράμματος Επιβράβευσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Προγράμματος Επιβράβευσης έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Μιράν (miran.gr)

13. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2103217187, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 14:00 έως τις 16:00.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.