01. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Ο Μιράν ( περαιτέρω ο «Διοργανωτής» ) προκηρύσσει διαγωνισμό στη σελίδα μας (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου του Μιράν στο Facebook (περαιτέρω ο « Διαδικτυακός Τόπος »).

02. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

03. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α' βαθμού.

04. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 στις 23.59 (περαιτέρω Στη «Λήξη του Διαγωνισμού»)

05. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει μετά την έναρξη του Διαγωνισμού να κάνουν «Like» στην σελίδα του Μιράν καθώς επίσης να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα του Μιράν στο Facebook https://www.miran.gr/eggrafi . Όσοι έχουν ήδη κάνει «Like» και έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους συμμετέχουν κανονικά. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ' εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

06. Δώρα.

Τρεις (3) νικητές κερδίζουν ένα σουτζούκι, ένα λουκάνικο και ένα συσκευασμένο φάκελο με παστουρμά ΜΙΡΑΝ. Η εξαργύρωση του δώρου γίνεται αποκλειστικά στα καταστήματα ΜΙΡΑΝ (Ευριπίδου 45, Αθήνα και Τσαμαδού 2, Πειραιάς).

07. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Μετά την λήξη του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες που έχουν κάνει "Like" στην σελίδα θα μπουν στην κλήρωση η οποία θα αναδείξει τον/τους νικητή/ές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, είτε οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου (γ) δεν προσβάλει τα χρηστά ήθη και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

08. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή Δώρου.

Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο του Μιραν στο Facebook. Σε περίπτωση που δεν καταστή δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του Διαγωνισμού ( εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ανακήρυξης του νικητή, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο το πρόσωπο) αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού διαγωνισμού και το δώρο μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα με τους ίδιους όρους ενημέρωσης και αποστολής δώρου.

Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

09. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από εσάς τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη του νικητή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση του/ων Δώρου/ων. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ' εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού. Χρήση των προσωπικών δεδομένων μπορει να πραγματοποιηθεί για την αποστολή ενημρωτικών δελτίων εκ μέρους του Μιραν για προωθητικές μελλοντικές ενέργειες. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2103217187.

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Μιράν στο Facebook.

13. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2103217187, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 14:00 έως τις 16:00.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.